March 12, 2014

Sáng thứ 4 ngày 12 tháng 3

Dậy sớm.

Dù đã làm đủ trò trên giường nhưng so với mọi ngày mình vẫn dậy sớm.

Giá mà duy trì được thói quen này thì thật là tốt.

No comments: