Sáng thứ 4 ngày 12 tháng 3

Dậy sớm.

Dù đã làm đủ trò trên giường nhưng so với mọi ngày mình vẫn dậy sớm.

Giá mà duy trì được thói quen này thì thật là tốt.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Memo: Disk Encryption using Cryptsetup with Vault as Key Management Service

Technical Notes: How to change Juju user password

Use MaaS to manage local computing resource