Sáng thứ 4 ngày 12 tháng 3

Dậy sớm.

Dù đã làm đủ trò trên giường nhưng so với mọi ngày mình vẫn dậy sớm.

Giá mà duy trì được thói quen này thì thật là tốt.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Memo: Disk Encryption using Cryptsetup with Vault as Key Management Service

Technical Memo: Convert an ova image to qcow2 format

Use MaaS to manage local computing resource