Enoshima

Tivi có một chương trình rất hay gọi là chương trình 72 giờ. Trong chương trình này, người làm chương trình sẽ chọn một địa điểm có ý nghĩa nào đó và quay tất cả các hoạt động của con người trong 72 giờ đấy.

Chương trình lần này nói về biển Enoshima.

Chỉ cần nhìn bở biển, nhìn những con đường mình đã từng đi qua mà tự nhiên muốn đi Enoshima kinh khủng. Với mình Enoshima là một nơi có rất nhiều kỷ niệm, nhiều điều khó quên. Gần như tuổi trẻ của mình có những điều đã từng gắn với Enoshima.

Tự nhiên tuần này muốn đi Enoshima quá. Trong đợt nghỉ 3 ngày này nhất định sẽ bỏ một ngày để đi Enoshima.

Comments

Popular posts from this blog

Technical Memo: Disk Encryption using Cryptsetup with Vault as Key Management Service

Technical Memo: Convert an ova image to qcow2 format

Use MaaS to manage local computing resource